Ana Sayfa Spor 31 Mart 2022 4 Görüntüleme

Yeni spor yasası teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi

AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Ulusal Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kurulunda kabul edildi.

Teklifle spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve sarfiyatları, bütçe ve harcama asılları, vazife, yetki ve sorumlulukları, kontrolleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın hal ve kaideleri ile bunlara ait öbür konulara dair yol ve temeller düzenleniyor.

Yeni spor maddesinden öne çıkan kimi düzenlemeler

 • Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkarılarak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak.
   
 • Spor federasyonları, kanunla yahut Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulacak.
   
 • Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için ‘denk bütçe’ sistemi getirilecek.
   
 • Spor kulübü ve spor anonim şirketi lider ve idare heyeti üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve temel mukaveleden doğan yükümlülüklerini kasıt yahut ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, hisse sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri ziyanlardan müteselsilen sorumlu olacak.

   

Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak maksadıyla gerçek yahut hükmî en az 7 kişi tarafından kurulacak. Spor kulübü kurmak için kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli başka dokümanlarla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığına müracaatta bulunulacak. Bakanlık tarafından tescil edilen spor kulüpleri, tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

Spor kulüplerinin bir spor kısmında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor kolunun bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlı olacak. İlgili spor kısmı tescilleri, spor federasyonları tarafından ayrıyeten bakanlığa bildirilecek. Tescilin yapılması, müracaat biçimi ve gerekli evraklara ait adap ve asıllar, ilgili spor federasyonunun talimatları ile düzenlenecek. Ulusal Savunma Bakanlığı takım ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri hakkında kanunun bu unsuru hariç başka kararları uygulanmayacak.

Kulüp üyeliğini sona erdiren cezalar

Taammüden işlenen bir cürümden ötürü 1 yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar, fuhuş, uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı unsur kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu yahut uyarıcı unsur satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanmak, şike yahut teşvik primi, kanuna alışılmamış olarak spor karşılaşmalarına dayalı bahis ve talih oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma yahut para nakline aracılık yahut kanunun spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçe ve harcama prensipleriyle ilgili hususuna muhalefet etme hatalarından mahkum olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı paydaşlığı ve iştiraklerindeki idare, kontrol, disiplin ve ihtiyari öteki şura üyelikleri, haklarındaki mahkeme yahut ilgili konsey kararının katılaştığı tarihte zaten sona erecek. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde ceza mahkumiyetine ait kararlar uygulanmayacak.

Tahkim konseyleri, bakanlık disiplin heyetleri, spor federasyonlarının ceza yahut disiplin konseyleri ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu milletlerarası kuruluşlar tarafından son 5 yıl içinde bir seferde 1 yıl yahut toplam 2 yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı paydaşlığı ve iştiraklerindeki idare, kontrol, disiplin ve öteki heyet üyelikleri, haklarındaki şura kararının mutlaklaştığı tarihte zaten sona erecek.

Spor kulübüne üyelik

Teklifle bir spor kulübüne üyelik için özel şartlar aranmayacak ve kişinin fiil ehliyetine sahip olması kâfi görülecek. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılacak ve kulüp idare kurulunca 30 gün içinde karara bağlanacak. Sonuç, müracaat sahibine yazılı olarak bildirilecek. Başvurusu kabul edilen üye, bu maksatla tutulacak deftere kaydedilecek.

Üyelik için ilgili mevzuat yahut tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği zaten sona erecek. Spor kulüplerinin tüzüklerinde üyeliği hukuka karşıt formda sınırlayacak kararlara yer verilmeyecek. Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında lakin haklı sebeple reddedilebilecek.

Birleşme ve mal varlığının zamanı

Spor kulüpleri en az genel şura üye tam sayısının dörtte üçünün katılacağı genel heyet toplantısında, toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla tıpkı vilayette bulunan öteki bir spor kulübü ile birleşebilecek.

Birleşme; spor kulüpleri siciline tescil ile geçerlilik kazanacak ve devrolunan spor kulübünün tescil anındaki bütün faal ve pasifi tabiatıyla devralan spor kulübüne geçecek. Bu birleşme ile devrolunan spor kulübünün üyeleri tabiatıyla devralan spor kulübünün üyesi olacak, devrolunan spor kulübü tasfiye edilmeksizin sona erecek ve spor kulüpleri sicilinden silinecek.

Devrolunan spor kulübüne ilişkin sportif tarihçe ve sportif muvaffakiyet devralan spor kulübüne geçmiş sayılacak. Devralan spor kulübü, lige iştirakte yahut tescil edilen isminde devrolunan spor kulübü izlenimini verecek rastgele bir değişiklik yapamayacak. Devrolunan spor kulübünün karşılaşmalara iştirak ismi yahut unvanı tekrar tescil edilemeyecek.

Spor kulüplerinin birleşmesi Gençlik ve Spor Bakanlığının müsaadesine tabi olacak.

Spor kulüplerinin sona ermesi, faaliyetinin yasaklanması ve tescilinin iptali

Spor kulüpleri, birinci genel heyet toplantısının kanunda öngörülen müddette yapılmamış ve zarurî organların oluşturulmamış olması, tüzük mucibince idare konseyinin oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi, olağan genel konsey toplantısının iki kez üst üste yapılamaması durumunda zaten sona erecek.

Bu hallerden en az birinin gerçekleşmesi halinde bakanlık ve spor kulübünün rastgele bir üyesi spor kulübünün sona erdiğinin tespitini mahkemeden isteyebilecek.

Genel şura, her vakit spor kulübünün feshine karar verebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tescile ait kuralları kaybeden, organlarını kanuna karşıt olarak oluşturan ve yazılı ihtara karşın bu karşıtlıkları 3 ay içinde gidermeyen, taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine müsaadesiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor kulüplerinin, spor faaliyetlerine katılmasını yasaklayabilecek. Bu hallerde, bakanlık yahut spor kulübünün rastgele bir üyesinin istemi üzerine mahkeme; spor kulübünün feshine karar verecek ve dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün tedbirleri alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sportmen yetiştirme, sporda alt yapının desteklenmesi ve spor karşılaşmalarında kullanılmak emeliyle mülkiyetindeki yahut tasarrufundaki taşınmazları spor anonim şirketlerine ve üst kuruluşlara 10 yıla kadar Devlet İhale Kanunu’nda öngörülen pazarlık yöntemiyle kiralayabilecek ya da 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edebilecek.

Kamu faydasına çalışan spor kulüpleri

Kamu faydasına çalışan spor kulüpleri Hazine ve Maliye Bakanlığının ve ilgili spor federasyonunun görüşü alınarak bakanın teklifi ve cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

Bir spor kulübünün kamu faydasına çalışan spor kulübü sayılabilmesi için en az 2 yıldır faaliyette bulunması, faaliyette bulunduğu spor kollarına elverişli spor tesislerinin mülkiyetine yahut uzun periyodik kiracılık ya da tahsis hakkına sahip bulunması, en az üçü olimpik, paralimpik yahut deaflimpik spor kolu olmak üzere altı farklı spor kolunda faaliyette bulunması, ihtisas spor kulübü formunda kurulanlarda ise olimpik spor kollarının dünya şampiyonalarına atletinin katılması yahut faaliyette bulunduğu her spor kolunda olimpik, paralimpik yahut deaflimpik oyunlarına sportmen göndermesi, faaliyet gösterdiği spor kollarından en az birinde bağlı olduğu spor federasyonu tarafından düzenlenen en üst seviyedeki spor faaliyetine katılması kural olacak.

Kamu faydasına çalışan spor kulüpleri, kamu faydasına çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanacak.

Spor kulüpleri yahut spor anonim şirketleri, kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, ortaklaşa kullanabilecekleri spor merkezi, saha ve tesisleri kurmak ve kullanmak hedefiyle vilayet hudutları içerisinde en az 15 spor kulübü yahut spor anonim şirketinin bir ortaya gelmesiyle federasyon, en az 15 federasyonun bir ortaya gelmesiyle de konfederasyon kurabilecek.

Üst kuruluşların üye sayısının öngörülen sayının altına düşmesi halinde, bu kuruluşlara, gerekli olan sayının tamamlanması için 6 ay müddet tanınacak. Bu mühlet içinde tamamlama süreci yapılamazsa, kuruluşların varlıkları bizatihi sona erecek.

Spor kulüpleri için öngörülen dış kontrol Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı kelam konusu dış kontrolü bağımsız bir kontrol kuruluşuna da yaptırabilecek.

Spor anonim şirketi vasfının kazanılması

Teklifle, spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılıyor ve anonim şirket olarak tescil edilmelerinin önü açılıyor. Türk Ticaret Kanunu’na nazaran kurulan ve hükmî kişilik kazanan anonim şirketler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanacak.

Şirketlerin tescil başvurusu bakanlık tarafından 30 gün içinde karara bağlanacak. Bakanlık tarafından tescil edilen spor anonim şirketleri, tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilecek.

Spor federasyonları, makul liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi 1 milyon liradan az olmamak üzere minimum sermaye zaruriliği getirebilecek.

Bakanlık, tescile ait koşulları kaybeden, organlarını bu kanuna karşıt olarak oluşturan ve bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara karşın bu terslikleri ihtar tarihinden itibaren 3 ay içinde gidermeyen, taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine müsaadesiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan, spor anonim şirketlerinin bakanlık nezdindeki tescillerini iptal edecek.

Spor anonim şirketleri, faaliyette bulunacakları spor kısmını ilgili spor federasyonuna tescil ettirmek zorunda olacak. Taahhüt ettiği spor kısmı faaliyetlerine müsaadesiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin bu spor kısımlarına ait tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından iptal edilecek.

Spor kulüpleri, muhakkak bir spor kısmına ait etkin ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilecek yahut devredebilecek.

Bir spor anonim şirketi ile bu halde malvarlığı ya da kontrat, iştirak, idare yahut gibisi bir teması olan spor kulübünün, ilgili spor anonim şirketinde Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili unsuru manasında direkt ya da dolaylı hakimiyeti bulunması gerekecek. Bu formda direkt yahut dolaylı hakimiyeti bulunan spor kulübü lehine düzenlenecek imtiyazlar hariç olmak üzere spor anonim şirketlerinde; öteki hisselere, muhakkak bir küme oluşturan hisse sahiplerine, belli hisse kümelerine ve azlığa Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen rastgele bir imtiyaz tesis edilemeyecek.

Bir spor kulübü ile ilişkili olan spor anonim şirketlerinin hisselerinin nama yazılı olması mecburî olacak.

​​​​​​​Bir spor kulübü ile temaslı olan spor anonim şirketlerinde şirket karından kuruculara, idare heyeti üyelerine ve öteki kimselere rastgele bir menfaat sağlanamayacak.

Gerçek yahut hukukî şahısların tıpkı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde yahut spor anonim şirketinde direkt yahut dolaylı olarak hakimiyeti bulunamayacak.

Spor federasyonları, spor kolu ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla yahut Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak ve kanun yahut kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanması ile hukukî kişilik kazanacak.

Ulusal Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kurulunda kabul edilen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi uyarınca, bir spor kulübü ve spor anonim şirketi idaresinde yer alanlar birebir spor kısmında ve birebir ligde faaliyet gösteren öteki bir spor kulübü yahut spor anonim şirketinin idaresinde tıpkı anda vazife alamayacaklar.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, ekonomik ve mali imkanlarını geliştirmek suretiyle şeffaflık ve güvenilirliklerini artırmak için uğraş göstermek; mali yükümlülüklerini müddeti içinde yerine getirmek için gerekli ihtimamı göstermek; denk bütçe tesis etmek, masraflarını gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturmak ve bu kapsamda ilgili spor federasyonu tarafından talimatlarla belirlenmiş bütçe ve harcama prensiplerine ahenk göstermek; sporun sürdürülebilirliğini sağlamak ve korumak emeliyle faaliyetlerde bulunmak ve bu kapsamda uzun vadeli sportif yatırımları özendirmek zorunda olacak.

Gelir ve sarfiyatlar

Teklifle, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin gelir kaynakları şöyle sıralanıyor:

“Üye aidatları, sponsorluk gelirleri, sportmen transferlerinden alınan fiyatlar, sportmen yetiştirme tazminatları, sportmen eğitim, kurs ve gibisi fiyatlar, faaliyetlere iştirak bedelleri, karşılaşma hasılatları, yayın gelirleri, sahibi yahut ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden elde edilen gelirler, toplantı ve gibisi faaliyetlere ait gelirler, reklam gelirleri, kira gelirleri, spor karşılaşmalarına dayalı bahis ve talih oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri, bağış ve yardımlar, spor dışı faaliyetlere ilişkin gelirler, finansman gelirleri, öz sermaye katkıları, öbür gibisi gelirler.”

Teklifte spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin masraflarına de yer veriliyor. Bunlar ortasında; satış ve materyal sarfiyatları, mağaza sarfiyatları, atletlere ve başka işçiye yapılan ödemeler, atlet transferi masrafları, faaliyetlere iştirak ve karşılaşma sarfiyatları, kiralama ve finansal kiralama masrafları, idari sarfiyatlar, varlıkların kullanım haklarından kaynaklanan amortisman masrafları, spor dışı faaliyetlere ilişkin sarfiyatlar, finansman sarfiyatları ve kar hissesi dağıtımları, gençlik geliştirme faaliyetlerine yapılan masraflar ve altyapı masrafları, toplumsal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yapılan sarfiyatlar, öbür gibisi masraflar bulunuyor.

Spor kulüplerinin bütçe ve harcama prensipleri

Teklife nazaran, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak temliklere çeşitli sınırlamalar ve nitelikli genel konsey kararı kuralı getirilerek uzun vadeli ve sıhhatsiz borçlanmanın önüne geçilecek.

Buna nazaran; spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, genel heyet kararı gerekmeksizin bir evvelki hesap devrinde gerçekleşen brüt gelirinin en fazla yüzde 25’ini temlik edebilecek.

Nitelikli genel konsey kararıyla idare heyetinin misyon mühleti ile sonlu olmak kaydıyla rastgele bir temlik sınırlaması bulunmayacak.

İdare heyetinin vazife mühletinin dolmasından sonraki alacakların lakin yüzde 50 oranına kadar olan kısmı nitelikli genel şura kararı ile temlik edilebilecek ve bu oranı aşan ölçü ise hiçbir biçimde temlik edilemeyecek.

Sıhhatsiz borçlanmaların önüne geçilecek

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, evvelki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10’una kadar borçlanabilecek. Bu oranın üzerinde yapılacak borçlanmalar genel konseyin nitelikli çoğunlukla vereceği kararla kabul edilecek ve ek bütçe ile yapılabilecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, tescilli oldukları ulusal spor federasyonu ile bu spor federasyonunun üyesi olduğu memleketler arası kuruluşların belirlediği sportif, altyapı, işçi, idari, tüzel, mali ve başka kriterleri yerine getirmek zorunda olacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, idare şurası üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına, çalışanlarına, yüzde beş ve üzeri hisse sahiplerine ve idare şurası üyelerinin yüzde beş ve daha fazla hisse sahibi olduğu şirketlere hak ve alacaklarını devredemeyecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri; idare heyeti üyelerine, bunların eşleri, üçüncü dereceye kadar hısımlarına, spor anonim şirketleri direkt ya da dolaylı hakimiyeti bulunan bireylere borç veremeyecek yahut bu şahıslar lehine rehin, kefalet, ipotek yahut öteki bir teminat sağlayamayacak ve bunların borçlarını devralamayacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin; idare konseyi üyelerinden, bunların eşlerinden ve üçüncü dereceye kadar hısımlarından ve spor anonim şirketlerinin üzerlerinde direkt ya da dolaylı hakimiyeti bulunan bireylerden aldıkları borçlar da borçlanma sınırlamalarına tabi olacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak 7 bin TL’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatların; bankalar ve finansal kuruluşlar yahut Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması mecburiliği getirilerek bunların haksız bir halde ziyana uğratılmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Spor kulübü yöneticileri ziyanlardan müteselsilen sorumlu olacak

Spor kulübü ve spor anonim şirketi lider ve idare konseyi üyeleri ile yöneticileri; mevzuat, tüzük ve temel mukaveleden doğan yükümlülüklerini kasıt yahut ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, hisse sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri ziyanlardan müteselsilen sorumlu olacak.

Lakin ziyana sebebiyet verenlerin bütçe ve harcama unsurlarına ait sorumluluklarında kasıt yahut ihmal aranmayacak ve zararın doğmasını engellemek için gerekli itinası gösterdiğini ispat etmedikçe sorumluluğu devam edecek. Bu durumda spor kulübü, spor anonim şirketi, spor anonim şirketi hisse sahipleri ve bunların alacaklıları, spor kulübünün ve spor anonim şirketinin yükümlendirildiği meblağ için sorumluları direkt takip edebilecek.

Bakanlık ve spor federasyonları; altyapı ve sporun gelişimine ait mevzularda spor kulüplerine, spor anonim şirketlerine ve üst kuruluşlara yardımda bulunabilecek.

Büyükşehir belediyesi, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketler, spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin profesyonel spor kollarına ve bunların profesyonel atletlerine her ne isim altında olursa olsun kaynak aktaramayacak ve yardımda bulunamayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve spor federasyonları, okul spor kulüplerine spora ait faaliyetlerde bulunmak üzere birebir, nakdi yahut teknik eleman görevlendirmesi biçiminde yardımda bulunabilecek.

Teklifle profesyonel spor faaliyetinin tarifi ve ögelerine ait düzenleme yapılarak mevzuattaki hukuksal boşluğun giderilmesi amaçlanıyor. Spor federasyonunun üyesi olduğu memleketler arası kuruluşlar tarafından profesyonel olarak kabul edilen ve mevzuata nazaran profesyonel faaliyette bulunulmasına müsaade verilen spor kollarında, bir spor kulübü yahut spor anonim şirketine mukavele münasebeti ile bağlı biçimde profesyonel olarak spor faaliyetinde bulunulabilecek. Bu biçimde karşılaşmalara katılan atlet için spor faaliyeti onun temel mesleği kabul edilecek.

Profesyonel atletin statüsü ile hak ve yükümlülükleri, faaliyette bulunduğu spor kısmının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından belirlenecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, profesyonel olarak kabul edilen ve müsaade verilen spor kollarında faaliyette bulunmak üzere profesyonel şube açabilecek.

Bakanlığın spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinden mutlaklaşmış olan kira, alt kira, her türlü spor karşılaşma ve şovlarında bilet satışlarından elde edilen hasılat hissesi, gençlik yahut spor tesislerine verilen isimlerden doğan reklam yahut sponsorluk gelirlerinden hisseler ve mukavelelerden doğan öteki alacakları, bu kulüplerin ve şirketlerin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim hakkı alacaklarından, öbür tüm alacaklardan öncelikli olarak tahsil edilecek.

Federasyonlar kanunla yahut Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak

Spor federasyonları, spor kısmı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla yahut Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak ve kanun yahut kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanması ile hükmî kişilik kazanacak.

Spor federasyonlarının merkezleri Ankara’da olacak.

Yeni kurulan spor federasyonlarının kuruluş ana statüleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanacak.

Genel heyet spor federasyonunun en üst organı olacak. Spor federasyonlarının genel şuraları Ankara’da yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, genel konsey toplantılarında gözlemci görevlendirecek. Gözlemci, raporunu 15 gün içinde Bakanlığa sunacak. Bakanlık raporun verildiği; ilgililer ise genel heyetin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Ankara asliye hukuk mahkemesinde genel konseyin iptalini isteyebilecek.

Genel şura delege sayısı, olimpik ve paralimpik spor kısımlarında 150’den az 300’den fazla, başka spor kısımlarında ise 100’den az 200’den fazla olamayacak.

Olağan genel konsey; olimpik ve paralimpik spor kollarında ilgili olimpiyat oyunlarının, öbür spor kısımlarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, yeni kurulacak spor federasyonlarında ise kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde yapılacak.

Genel konsey toplantılarını mevzuatta öngörülen müddet ve temeller dahilinde yapmayan spor federasyonlarının genel konseyleri Tahkim Şurası tarafından oluşturulacak 3 kişilik kurul marifetiyle 60 gün içinde yapılacak ve federasyon lideri ile idare şurası üyeleri hakkında isimli ve idari süreç başlatılacak.

Genel şura daveti ve gündemi, toplantı tarihinden en az 30 gün evvel; faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az 15 gün evvel spor federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde duyurulacak.

Liderin seçimi ise idare, kontrol ve disiplin şuralarının seçimi ile birlikte yapılacak. Seçimler liste usulü aslı ile bâtın oy ve açık tasnif halinde yapılacak.

Spor federasyonu çalışanları genel şura delegesi olamayacak. Genel şurada kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde 60’ından az olamayacak. Genel heyetin delege sayısının yüzde 10’u Bakanlık delegelerinden oluşacak.

Birebir spor federasyonunda üst üste yahut aralıklı olarak en fazla üç devir başkanlık yapılabilecek.

TBMM Ulusal Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kurulunda kabul edilen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’ne nazaran bir federasyonun idare konseyi üyeleri, genel heyet tarafından seçilen lider dahil 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşacak.

Heyetin en az iki asıl üyesinin, ilgili spor kısmında olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile büyükler dünya yahut Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında ulusal olan ve en az bir yıl evvel aktif sporculuğu bırakmış sportmen olması zarurî olacak. Bu kapsamda idare konseyi üyesi olabilecek ulusal sportmen bulunmaması halinde, bunların yerine en az bir yıldır aktif olmayan lisanslı atletler idare konseyi üyesi seçilebilecek.

Federasyon lideri ile idare, kontrol ve disiplin konseyi üyelerinde spor disiplin cürümleri kapsamında son 5 yıl içyoutubinde bir kezde 6 ay yahut toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak kaidesi aranacak.

Federasyon lideri ile idare, kontrol ve disiplin konseyi üyeliği için taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatler, fuhuş, uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı unsur kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu yahut uyarıcı husus satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanmak, şike yahut teşvik primi, kanuna karşıt olarak spor karşılaşmalarına dayalı bahis ve talih oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme cürümlerinden mahkum olmamak gerekecek.

Birebir spor federasyonunda üst üste yahut aralıklı olarak en fazla üç periyot başkanlık yapılabilecek. Spor federasyonlarında fiyatlı yahut fahri vazife alanların spor kulüplerindeki üyelik ve yöneticilikleri, vazifeye başlama tarihinden itibaren bizatihi sona erecek. Spor federasyonlarında vazifeleri sona erenlerin kulüp üyeliği ve yöneticiliğinden kaynaklanan hakları korunacak.

Spor federasyonunun malları ve tahsis

Spor federasyonları mallarının haczedilebilmesi, ilgili alacağın katılaşmasına bağlı olacak. Katılaşmadan icraya konulan talepler icra müdürlüğünce reddedilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonlarına tıpkı ve nakdi yardımda bulunabilecek ve spor federasyonlarının gereksinim duyduğu sicile kayıtlı malları satın alabilecek. Satın alınan sicile kayıtlı mallar spor federasyonlarına tahsis edilecek.

Bakanlık tarafından spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile bakanlık bütçesinden bu spor federasyonlarına tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar, edinim gayesi dışında kullanılamayacak ve bakanlık müsaadesi alınmadan üçüncü bireylere satılamayacak yahut devredilemeyecek.

Hukukî kişiliği sonlandırılan spor federasyonlarının mal varlıkları bakanlık teşkilatına devredilecek. Bakanlık, spor federasyonları yahut üst kuruluşların talebi üzerine, kendisine ilişkin spor tesislerinin işletme hakkını ve taşınmazlarını bedelsiz olarak 49 yıla kadar spor federasyonu yahut üst kuruluşların faaliyetleri için tahsis edebilecek. Kelam konusu spor tesisleri ile taşınır ve taşınmazların tahsis hedefi dışında kullanılması halinde, tahsis süreci bakanlık tarafından iptal edilecek.

Bakanlık tarafından yapılacak kontrol sonucunda tespit edilecek her türlü ziyan bakanlık tarafından ilgililerden tahsil edilecek. Spor federasyonu idare şurasının, genel heyet tarafından ibrası idare konseyinin kontrol sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Federasyon faaliyetlerinde vazifeli bulunanlar, vazifeleriyle ilgili işlemiş oldukları hatalar bakımından kamu vazifelisi sayılacak.

Spor federasyonlarının borçlanması

Spor federasyonları; mali yükümlülüklerini müddeti içinde yerine getirmek için gerekli ihtimamı gösterecek, denk bütçe tesis edecek, masraflarını gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturacak.

Spor federasyonları; evvelki yıl gelirlerinin yüzde 10’unu aşacak ölçüde borçlanma yapamayacak.

Spor federasyonlarınca yapılacak ödeme ve tahsilatlar, Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar yahut Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Spor federasyonlarının bütçelerinde gelir ve masraf denkliğinin sağlanması ve bunların kamu kurumlarına vergi, sigorta ve gibisi kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcunun bulunmaması temel olacak.

Spor federasyonu lider ve idare konseyi üyeleri; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini kasıt yahut ihmalle ihlal ettikleri takdirde oluşabilecek ziyanlardan müteselsilen sorumlu olacak. Fakat ziyana sebebiyet verenlerin bu fıkraya karşıtlık hallerine ait sorumluluklarında kasıt yahut ihmal aranmayacak. Bu durumda spor federasyonu ve alacaklıları, spor federasyonunun yükümlendirildiği fiyat için sorumluları direkt takip edebilecek.

İdare heyeti, Gençlik ve Spor Bakanlığından müsaade almaksızın misyon müddetini aşacak biçimde spor federasyonunu borç altına sokacak süreç yapamayacak.

Spor idarecisi, çalıştırıcı, antrenör, eğitmen, hakem ve gibisi spor elemanlarının; mesleksel standartları, ulusal teknik ve mesleksel yeterliliklerinin temelleri, kontrolü, ölçümü, belgelendirme ve sertifikalandırma süreçleri Mesleksel Yeterlilik Kurumu ile işbirliği yapılarak münhasıran Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak.

Spor federasyonu lider ve idare konseyi üyeleri, evvelki yıl gelirlerinin yüzde 10’unu aşacak biçimde borçlanması ve bakanlıktan müsaade almadan misyon mühletini aşacak formda spor federasyonunu borç altına sokacak süreç yapması halinde, 1 yıldan 3 yıla kadar mahpusla cezalandırılacak.

TBMM Ulusal Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komitesinde kabul edilen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’ne nazaran spor kolları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek ve teknik ve idari bakımdan spor federasyonlarına bağlanacak. Bir spor kısmının profesyonel olarak belirlenmesine, ilgili spor federasyonunun görüşü alınarak Bakanlık tarafından karar verilecek.

Spor kulübü ve spor anonim şirketi lideri, idare konseyi üyeleri ve yöneticileri mali yükümlülüklerine muhalif hareket etmeleri halinde 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılacak.

Spor kulüpleri ve anonim şirketler ismine yapılacak ödeme ve tahsilatlarda Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yöntem ve temellere alışılmamış davrananlar, 100 günden 500 yüz güne kadar isimli para cezasına çarptırılacak.

Spor federasyonu lider ve idare şurası üyeleri, evvelki yıl gelirlerinin yüzde 10’unu aşacak formda borçlanması ve bakanlıktan müsaade almadan misyon mühletini aşacak halde spor federasyonunu borç altına sokacak süreç yapması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası alacak.

Bakanlık ve öteki kamu kurumları tarafından tahsis edilen taşınmazlar ve sağlanan takviyeleri, kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları da dahil tahsis ya da takviye gayesi dışında kullananlar 1 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezası ile cezalandıracak.

Spor kısımlarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ait olarak Bakanlık yahut spor kısmının ilgili olduğu spor federasyonundan yazılı müsaade almaksızın; bu kapsamda faaliyette bulunan yahut unvanlarında, her türlü evrak, ilan ve reklamlarında yahut kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda spor federasyonu üzere faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak kelam ve tabirleri kullanan ya da bu biçim davranışlarda bulunan şahıslara 3 aydan 1 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

İdari para cezaları

Spor kulübü kurma hakkına sahip olmadıkları halde spor kulübü kuranlar yahut spor kulüplerine üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde üye olanlar ile spor kulüplerine üye olması kanunlarla yasaklanmış şahısları bilerek üyeliğe kabul eden yahut kaydını silmeyen yahut spor kulübü üyesi iken üye olma hakkını kaybeden bireyleri üyelikten silmeyen spor kulübü lider, idare heyeti üyeleri ve yöneticileri 5 bin lira idari para cezası alacak.

Genel şurası müddetinde toplantıya çağırmayan, genel şura toplantılarını kanun ve tüzük kararlarına muhalif olarak yahut spor kulübünün merkezinin bulunduğu yahut tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan spor kulübü lideri, idare konseyi üyeleri ve yöneticilerine 5 bin lira para cezası verilecek.

Spor kulübüne ilişkin tutulması gereken defter yahut kayıtları tutmayan yahut tasdiksiz defter tutan spor kulübü lideri, idare heyeti üyeleri ve yöneticileri 3 aydan 1 yıla kadar mahpus yahut isimli para cezası ile cezalandırılacak. Bu defter ve kayıtların adabına uygun tutulmaması halinde spor kulübü lideri, idare konseyi üyeleri ve yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu bireyler 5 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Genel heyet ve öteki spor kulübü organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ve defter yahut kayıtları tahrif yahut yok edenler yahut gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 6 aydan 2 yıla kadar mahpus ve isimli para cezası ile cezalandırılacak.

Genel heyetçe yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde idare şurası, kontrol konseyi ve varsa spor kulübünün öteki organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerine ait bilgi ve evrakların Bakanlığa bildirilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen spor kulübü lider, idare heyeti üyeleri ve yöneticilerine ve üst kuruluş yöneticilerine 5 bin lira idari para cezası verilecek.

Taammüden işlenen bir hatadan ceza aldığı ve işlediği hata mahkemede mutlaklaştığı halde spor kulübü organlarında vazife alanlar ve bu bireylerin vazifelerini yazılı ikaza karşın 15 gün içerisinde sonlandırmayan spor kulübü lider, idare konseyi üyeleri ve yöneticileri 10 bin lira idari para cezası alacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) en üst hukuk şurası olan Tahkim Heyeti, idare şurası tarafından en az 10 yıllık mesleksel deneyime sahip hukukçular ortasından seçilecek, bir lider ile 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Tahkim Konseyinin vazife mühleti, misyona başladıkları tarihten itibaren 4 yıl olacak.

Tahkim Şurasının, futbol faaliyetlerinin idaresi ve disiplinine ait kararları kesin olup, bunun dışındaki kararlarına karşı bildiriden itibaren 1 ay içinde iptal davası açılabilecek.

Yeni menajerlik kuraları

Futbolcular ve spor kulüpleri ile spor anonim şirketleri, profesyonel futbolcu mukavelesi yahut transfer müzakerelerini yürütmek için futbol menajerlerinin hizmetlerinden yararlanabilecek. Futbolcu ile imzalanacak menajerlik mukavelesinin noterde düzenleme halinde yapılması zarurî olacak. Menajerlik mukavelesi en fazla 2 yıl için yapılabilecek. Fiil ehliyetine sahip olmayan küçükler için vasi yahut velayet sahibinin imzasının bulunması zarurî olacak. Menajerlik mukavelesi, tarafların isimleri, kontrat tarihi ile müddeti, menajerlik faaliyetinin kapsamı ile bundan kaynaklanan fiyatı, ödeme şartları, menajerin edimleri, fesih kararları ve tarafların imzalarını içerecek.

Menajerlik faaliyetinin bir şirket tarafından yürütülmesi halinde ise şirket bilgilerinin kontratta yer alması ve menajerin şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir ticaret sicil tasdiknamesinin kontrata eklenmesi ve imzalanan menajerlik mukavelelerinin noter tarafından 30 gün içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF’ye gönderilmesi mecburiliği getirilecek.

Transferlerde spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından menajere ödenecek fiyat fiyatı ve ödeme şartları, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri ile futbolcu ortasında imzalanacak mukavelede yer alacak. Futbolcu ismine hareket eden menajerin fiyatı futbolcunun yıllık taban brüt geliri üzerinden hesaplanacak. Menajere verilecek fiyat en fazla; mukavele müddetince futbolcuya ödenecek brüt gelirin 2 milyon liradan az olması durumunda bu fiyatın yüzde onuna kadar, brüt gelirin 2 milyon liradan fazla olması durumunda ise bu fiyatın yüzde 5’ine kadar kararlaştırılabilecek.

Futbolcusunu öbür bir kulübe transfer eden spor kulübü yahut spor anonim şirketini temsil eden menajere, spor kulübü yahut spor anonim şirketinin elde ettiği bonservis bedelinin yüzde 10’una kadar fiyat verebilecek.

Futbolcu ile spor kulüpleri yahut spor anonim şirketleri ortasında imzalanan kontratın bir nüshası spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF’ye mukavelenin imzalanmasından itibaren bir hafta içerisinde gönderilecek.

Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ile profesyonel futbolcular ve menajerler ortasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF’ye bildirilen mukavele dışında taraflara yahut üçüncü bireylere direkt ya da dolaylı menfaat sağlayan öbür bir türel sürecin tespiti halinde, menajerin faaliyetine son verilecek ve ilgili futbolcu 3 aydan 1 yıla kadar karşılaşmalardan men edilecek.

Fiyat sınırlamalarına uymayan menajerin lisansı iptal edilecek

Spor kulübü ve spor anonim şirketi lider, idare konseyi üyeleri ve yöneticileri tarafından kelam konusu belirtilen fiyat sınırlamalarına uyulmaması durumunda haklarında 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası uygulanacak. Kelam konusu fiyat sınırlamalarına uyulmaması durumunda menajerin menajerlik lisansı iptal edilecek.

Kamu faydasına çalışan dernek statüsünü kazanmış gençlik ve spor kulüpleri ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun kamu faydasına çalışma statüsü devam edecek ve kamu faydasına çalışan derneklere tanınan haklardan yararlanacak.

Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel kurulmuş ve Bakanlık yahut Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescil edilmiş gençlik ve spor kulüpleri; faaliyet göstermek istedikleri alana nazaran, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde spor kulübü yahut gençlik derneği olarak tercihlerini yaparak Bakanlığa bildirimde bulunacak.

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve spor faaliyetinde bulunan lakin hükmî kişiliği bulunmayan kuruluş kulüpleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde kanunda öngörülen koşulları yerine getirerek tescillerini yaptıracak. Bu müddet içinde uygunluğunu sağlayamayanlara 6 aya kadar ek mühlet verilecek.

Spor kulüpleri ve üst kuruluşları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını kanun kararlarına uygun hale getirecek. Bu müddet içinde uygunluğunu sağlayamayanlara 6 aya kadar ek mühlet verilebilecek.

Yürürlük tarihinden evvel kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, en geç 1 yıl içinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi haline gelecek. Bu mühlet içinde uygunluğunu sağlayamayanlara, 6 aya kadar ek mühlet verilebilecek. Bu müddet sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen anonim şirketler spor faaliyetlerine katılamayacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’na bağlı ve bağımsız spor federasyonları, bu kanuna nazaran kurulmuş spor federasyonu olarak kabul edilecek. Öteki kanunlarda bağlı ve bağımsız spor federasyonlarına yapılan atıflar spor federasyonlarına yapılmış sayılacak. Bağımsız spor federasyonları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde durumlarını bu kanuna uygun hale getirecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte federasyon lideri olanlar ve kanunun yürürlük tarihinden evvel federasyon başkanlığı yapmış bireyler, vazife mühletlerine bakılmaksızın en fazla 3 periyot daha misyon yapabilecek.

Brüt gelirleri 500 bin liradan fazla olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel, imzaladıkları finansal yapılandırma kontratları kapsamındaki borçlar dahil, doğmuş ve doğacak her nevi borcunu bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde yeminli mali müşavir aracılığıyla Bakanlığa bildirecek.

Haber7

50 tl deneme bonusu veren siteler hack forum hack forumu hack forum gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cep bahis
hack forum forum bahis onwin fethiye escort gaziantep escort gaziantep escort hack forum hacker sitesi bursa escort meritking meritking meritking meritking giriş izmit escort adana escort slot siteleri casibomcu.bet deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler Tarafbet izmir escort istanbul escort marmaris escort